AmpleAdolescentEkaltadeta-max-1mb
क्र.स.                                                                                       शिर्षक लागु  मिति
राष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य नीति, २०७६ २०७६
श्रम ऐन, २०७४ २०७४
श्रम नियमावली, २०७५ २०७५
कार्यस्थलमा अधिकतम ध्वनिको (स्तर) मापदण्ड, २०७३ २०७३
कार्यस्थलमा अधिकतम प्रकासको (स्तर) मापदण्ड, २०७३ २०७३
ईट्टा उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकको लागि व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ २०७४
Scroll to Top